Vrijwillige weidevogelbescherming in de Noordwesthoek van Overijssel

 

De agrariër is als grondeigenaar gastheer voor de weidevogels, die hij op vrijwillige basis bescherming biedt tijdens de nest- en de kuikenfase.

Vrijwilligers staan de boeren met raad en daad ter zijde. Weidevogelbescherming werkt alleen bij een goede samenwerking en overleg tussen boeren, loonwerkers en vrijwilligers.

Wat doen de vrijwilligers?

 

Als vrijwilligers van de Weidevogelbescherming van de Natuurvereniging ‘De Noordwesthoek’ trekken wij met toestemming van de grondeigenaren vanaf het vroege voorjaar het land in om de nesten van kievit, wulp, grutto en andere weidevogels te zoeken.

foto: Rob en Zwaan Beijk

Wij markeren de nesten, b.v. met twee stokken, zodat agrariër en loonwerker om de nesten heen kunnen werken.

 

Over een nest in een perceel dat beweid moet worden, kan een nestbeschermer worden geplaatst.

 

Omdat de meeste weidevogels nestvlieders zijn, moeten ook de rondlopende kuikens worden beschermd. Dit gebeurt door ze met behulp van “vlaggen” (stokken met plastic zakken) te verjagen uit percelen die b.v. gemaaid of geploegd moeten worden. Deze vlaggen moeten 12 tot 24 uur voor het begin van de werkzaamheden worden geplaatst.

                                                                               foto: Rob en Zwaan Beijk

 Het werkgebied waarbinnen wij in overleg en in samenwerking met de boeren werkzaam zijn, omvat:

 

* De Auken       

* Eesveen

* Giethoorn

* Kallenkote

* Steenwijk

* Steenwijkerwold

* Witte Paarden

* Zuidveen

 

 

En wat kunnen agrariërs doen?

 

·       algemeen:

 

-       Overleg tussen boer, loonwerker en vrijwilliger geeft goed inzicht, waar nesten en kuikens te

      verwachten zijn.

-       Onrustig rondvliegende, roepende vogels verraden u dat er eieren of jongen in het land zijn.

-       Let op (evt. gemarkeerde) nesten, werk er omheen of til het werktuig even op.

-       Broedende vogels en legsels zijn vaak goed te zien vanaf de trekker.

-       Ook jonge vogels kunt u vaak vanaf de trekker zien rennen; u kunt ze beschermen door ze even op

      de trekker te houden. Ook kunnen ze over een sloot worden gezet, maar ze kunnen goed zwemmen

      en keren snel weer terug.

-       Nachtelijke werkzaamheden kunnen fataal zijn voor jonge weidevogels en nesten.

 

·       weidegrond:

 

-       Bij beweiden kunt u een nest afzetten met schrikdraad (lint) of een nestbeschermer plaatsen.

 

foto: Obe Brandsma


     -       Oudervogels leiden hun kuikens uit een te maaien perceel, wanneer er 12 tot 24 uur voor het begin 

          van de maaiwerkzaamheden stokken met plastic zakken worden geplaatst.

-       Bij het maaien kan een nest van een broedende weidevogel vanaf de trekker ontdekt worden, 

      doordat het dier telkens van dezelfde plek opvliegt.

-       Maaien van binnen naar buiten en het gebruik van een wildredder geeft kuikens en andere jonge

      dieren een goede kans te ontsnappen.

-       Het is aan te bevelen, een strook gras van minimaal 5 bij 5 meter rond een nest te laten staan. Hoe 

      groter de strook, hoe kleiner de kans op roof.

-       Kuikens hebben voedsel (insecten) en beschutting nodig om te overleven. U kunt ze die geven door

      2 tot 5 meter brede stroken gras en randen langs percelen te laten staan.

    -        Een nest waarop bij werkzaamheden gras terecht is gekomen, wordt in de steek gelaten.

           Nestcontrole na maaien en schudden is daarom uiterst belangrijk.

-       Helaas kunnen alle beschermingsmaatregelen voor niets zijn geweest, als vervolgens aangrenzende 

      percelen allemaal tegelijk worden gemaaid! Gefaseerd maaien kan dit voorkomen. Maai

      weidevogelarme percelen het eerst.

 

·       akkerland:

 

-       Ook op bouwland kan er om nesten heen worden gewerkt.

-       Een nest kan mestvrij worden gehouden door er even een emmer of iets dergelijks overheen te

      zetten.

-       Bij werkzaamheden kunnen nesten eenvoudig enkele meters worden verplaatst. Belangrijk is dat de

      vorm van het nest intact blijft. Eieren mogen rustig even worden opgepakt.

-       Op maïsland kunnen nesten het beste in de zaairij worden geplaatst.

-       Tijdens mechanische onkruidbestrijding kan het werktuig over (evt. gemarkeerde) nesten worden

      gelicht. Wees ook alert op aanwezigheid van kuikens. Alarmerende oudervogels waarschuwen u.

 

 

Vrijwilligers kunnen boeren ter plekke naar vermogen ondersteunen.

Heeft u momenteel nog geen contact met een vrijwilliger om u met weidevogelbescherming te helpen? Neem via de mail contact met ons op: weidevogelbescherming ‘De Noordwesthoek